لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DYNDIVIS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNDIVIS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل تعداد ابعاد پویا در حین ویرایش کشش کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

DYNDIGRIP کنترل می کند که ابعاد پویا در حین ویرایش کشش گرفتن نمایش داده می شود.

0

فقط اولین بعد پویا به ترتیب چرخه

1

فقط دو بعد پویا اول به ترتیب چرخه

2

تمام ابعاد پویا ، همانطور که توسط متغیر سیستم DYNDIGRIP کنترل می شود

متغیر سیستم DYNMODE ویژگی های ورودی پویا را روشن و خاموش می کند.