دستور DYNDIGRIP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNDIGRIP (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل هایی که ابعاد پویا در حین ویرایش کشش گرفتن نشان داده می شوند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 31

متغیر سیستم DYNDIVIS باید روی 2 تنظیم شود که تمام ابعاد پویا را نشان می دهد.

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

هیچ یک

1

بعد نتیجه

2

بعد تغییر طول

4

بعد زاویه ای مطلق

8

بعد تغییر زاویه

16

بعد شعاع قوس

متغیر سیستم DYNMODE ویژگی های ورودی پویا را روشن و خاموش می کند.