لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DYNCONSTRAINTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNCONSTRAINTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

محدودیت های بعدی پنهان را هنگام انتخاب اشیاء محدود نشان می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

محدودیت ها را هنگام انتخاب یک شی مخفی نگه می دارد

1

محدودیت های پنهان را هنگام انتخاب اشیاء محدود شده به صورت نمایش می دهد

توجه: این متغیر سیستم وقتی پنهان می شود محدودیت های پویا اثر می گذارد (به DCDISPLAY مراجعه کنید).