لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DXEVAL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DXEVAL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که جداول استخراج داده ها در برابر منبع داده مقایسه می شوند ، و اگر داده موجود نیست ، یک اعلان به روز رسانی را نشان می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 12

تنظیمات به عنوان یک عدد صحیح با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

بدون اطلاع رسانی

1

باز کن

2

صرفه جویی

4

طرح

8

انتشار

16

eTransmit / بایگانی

32 با بروزرسانی خودکار ذخیره کنید
64 طرح با بروزرسانی خودکار
128 با بروزرسانی خودکار منتشر کنید
256 eTransmit / بایگانی با بروزرسانی خودکار