دستور DXEVAL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DXEVAL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که جداول استخراج داده ها در برابر منبع داده مقایسه می شوند ، و اگر داده موجود نیست ، یک اعلان به روز رسانی را نشان می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 12

تنظیمات به عنوان یک عدد صحیح با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

بدون اطلاع رسانی

1

باز کن

2

صرفه جویی

4

طرح

8

انتشار

16

eTransmit / بایگانی

32 با بروزرسانی خودکار ذخیره کنید
64 طرح با بروزرسانی خودکار
128 با بروزرسانی خودکار منتشر کنید
256 eTransmit / بایگانی با بروزرسانی خودکار