لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DWGTITLED (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DWGTITLED (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا نقاشی فعلی نامگذاری شده است یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

رسم نامگذاری نشده است

1

رسم نامگذاری شده است