لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DWGNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DWGNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نام نقشه فعلی را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: Drawing1.dwg

اگر نقشه جدید هنوز ذخیره نشده است ، DWGNAME به صورت Drawing1.dwg پیش فرض می کند . نقشه های جدید اضافی با نام Drawing2.dwg ، Drawing3.dwg و غیره نامگذاری شده است .

محل ذخیره نقشه ترسیم شده در DWGPREFIX ذخیره می شود.