لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DWGCODEPAGE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DWGCODEPAGE (متغیر سیستم) در اتوکد

مقدار مشابه SYS CodeEPAGE را ذخیره می کند (به دلایل سازگاری).

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است