لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DWGCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DWGCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

نقشه ها را برای مشکلات احتمالی هنگام باز کردن آنها بررسی می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

هیچ هشداری برای ترسیم پرونده هایی که توسط برنامه دیگری غیر از نسخه منتشر شده توسط Autodesk یا بر اساس RealDWG ذخیره شده اند ، نمایش داده نمی شود اگر نقاشی خراب باشد ، کادر گفتگوی اعلان خطا نمایش داده می شود.

1

جعبه گفتگوی هشدار و هشدار خط فرمان هم برای ترسیم پرونده هایی نمایش داده می شوند که توسط برنامه دیگری غیر از نسخه منتشر شده توسط Autodesk یا بر اساس RealDWG ذخیره شده اند. اگر نقاشی خراب باشد ، کادر گفتگوی اعلان خطا نمایش داده می شود.

2

یک هشدار در خط فرمان فقط برای ترسیم پرونده هایی که توسط برنامه دیگری غیر از نسخه منتشر شده توسط Autodesk یا بر اساس RealDWG ذخیره شده اند نشان داده می شود. اگر نقاشی خراب باشد ، خطاها نادیده گرفته می شوند و در صورت امکان نقشه ترسیم می شود.

3

جعبه گفتگوی هشدار و هشدار خط فرمان هم برای ترسیم پرونده هایی نمایش داده می شوند که توسط برنامه دیگری غیر از نسخه منتشر شده توسط Autodesk یا بر اساس RealDWG ذخیره شده اند. اگر نقاشی خراب باشد ، خطاها نادیده گرفته می شوند و در صورت امکان نقشه ترسیم می شود.

4

یک هشدار در خط فرمان فقط برای ترسیم پرونده هایی که توسط برنامه دیگری غیر از نسخه منتشر شده توسط Autodesk یا بر اساس RealDWG ذخیره شده اند نشان داده می شود. اگر نقاشی خراب باشد ، کادر گفتگوی اعلان خطا نمایش داده می شود.

5

جعبه گفتگوی هشدار و هشدار خط فرمان هم برای ترسیم پرونده هایی نمایش داده می شوند که توسط برنامه دیگری غیر از نسخه منتشر شده توسط Autodesk یا بر اساس RealDWG ذخیره شده اند. اگر نقاشی خراب باشد ، کادر گفتگوی اعلان خطا نمایش داده می شود.

6

یک هشدار در خط فرمان فقط برای ترسیم پرونده هایی که توسط برنامه دیگری غیر از نسخه منتشر شده توسط Autodesk یا بر اساس RealDWG ذخیره شده اند نشان داده می شود. اگر نقاشی خراب باشد ، تلاش برای باز کردن نقاشی متوقف می شود.

7

جعبه گفتگوی هشدار و هشدار خط فرمان هم برای ترسیم پرونده هایی نمایش داده می شوند که توسط برنامه دیگری غیر از نسخه منتشر شده توسط Autodesk یا بر اساس RealDWG ذخیره شده اند. اگر نقاشی خراب باشد ، تلاش برای باز کردن نقاشی متوقف می شود.