لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DWFOSNAP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DWFOSNAP (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که آیا ضربه محکم و ناگهانی شی برای هندسه در زیرپوش های DWF یا DWFx که به نقشه وصل شده اند ، فعال است.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

متغیر سیستم UOSNAP تنظیمات DWFOSNAP را نادیده گرفته است.

0

Snapping Snect برای هندسه در کلیه پیوست های زیرپوش DWF یا DWFx در نقشه غیرفعال است

1

Snapping Object برای همه هندسه در کلیه پیوست های زیرپوش DWF یا DWFx در نقاشی فعال شده است