لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DWFFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DWFFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که قاب های زیرپوش DWF یا DWFx در نقشه فعلی قابل مشاهده یا ترسیم هستند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

متغیر سیستم FRAME تنظیمات DWFFRAME را نادیده می گیرد. بعد از متغیر سیستم FRAME از متغیر سیستم DWFFRAME استفاده کنید تا تنظیمات قاب DWF را دوباره تنظیم کنید

0

قاب زیرین DWF یا DWFx قابل مشاهده نیست و ترسیم نشده است.

قاب به طور موقت در پیش نمایش انتخاب یا انتخاب شیء ظاهر می شود.

1

قاب لایه باز DWF یا DWFx را نمایش و ترسیم می کند.

2

قاب زیر DWF یا DWFx را ترسیم نمی کند.