لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DTEXTED (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DTEXTED (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

فرمان منسوخ با متغیر سیستم TEXTED جایگزین شد.