لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DRAGVS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DRAGVS (متغیر سیستم) در اتوکد

سبک بصری را که هنگام ایجاد سه بعدی و جامد مش مشبک و جامدات ، سطوح و حفره های اکسترود شده نمایش داده می شود.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

برای مشخص کردن سبک بصری فعلی می توانید یک دوره (.) وارد کنید. DRAGVS را می توان فقط به یک سبک بصری تنظیم کرد که در طراحی ذخیره می شود.

DRAGVS تاثیری ندارد وقتی سبک بصری نمای فعلی روی Wireframe 2D تنظیم شود.

سبک بصری مشخص شده برای DRAGVS با دستور PURGE قابل حذف نیست.