لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DRAGP2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DRAGP2 (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگامی که از شتاب نرم افزار استفاده می شود ، قبل از اینکه یک نمونه ورودی جدید را از ماوس بررسی کند ، چقدر بردارهای سیستم کشیده می شود که شما اشیاء را در یک نمای 2D بکشید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 10

با کشیدن اشیاء ، تعداد بیشتری از بردارهای گرافیکی نمایش داده می شوند. برای بهترین عملکرد ، توصیه می شود که از شتاب سخت افزاری استفاده کنید نه شتاب نرم افزاری. DRAGP2 هنگام کشیدن اشیاء در نمای سه بعدی هیچ تاثیری ندارد.