لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DRAGMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DRAGMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

این متغیر سیستم دارای همان نام به عنوان دستور است. برای دستیابی به این متغیر سیستم از دستور SETVAR استفاده کنید.

وقتی روشن است ، با کشیدن آن به مکان دیگری ، تصویر یک شی نمایش داده می شود. با استفاده از برخی تنظیمات رایانه ای ، کشیدن می تواند وقت گیر باشد. از DRAGMODE برای سرکوب کشیدن استفاده کنید.

0

با کشیدن آن ، طرح کلی از شی را نشان نمی دهد

1

نمایش طرح کلی از شی به عنوان شما آن را بکشید تنها اگر شما وارد کشیدن در خط فرمان پس از انتخاب شی به کشیدن

2

خودکار؛ همیشه با کشیدن آن ، یک طرح کلی از شی را نمایش می دهد