لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DRAGMODE در اتوکد

DRAGMODE (فرمان)

نحوه نمایش اشیاء کشیده شده را کنترل می کند.

روش دسترسی

‘DRAGMODE برای استفاده شفاف

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

بر

اجازه ها و پروانه کشیدن، اما شما باید وارد کشیدن که در آن مناسب در یک دستور طراحی و یا ویرایش به آغاز کشیدن.

خاموش

همه درخواستهای کشیدن ، از جمله موارد تعبیه شده در موارد فهرست را نادیده می گیرد.

خودکار

کشیدن بطور خودکار برای هر دستوری که از آن پشتیبانی می کند ، نمایش می دهد.

DRAGMODE (Command)

Controls the way dragged objects are displayed.

Access Method

‘DRAGMODE for transparent use

The following prompts are displayed.

On

Permits dragging, but you must enter drag where appropriate in a drawing or editing command to initiate dragging.

Off

Ignores all dragging requests, including those embedded in menu items.

Auto

Displays dragging automatically for every command that supports it.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.