لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DOWNLOADMANAGER در اتوکد

مدیریت بارگیری (فرمان)

گزارش وضعیت بارگیری فعلی. اگر بارگیری قبلی قبلاً قطع شده بود ، فرصتی برای ادامه بارگیری فراهم می کند. در حال حاضر ، این دستور فقط برای بارگیری کتابخانه تصویر متوسط ​​Autodesk اعمال می شود. هیچ پرسشی نمایش داده نمی شود.

DOWNLOADMANAGER (Command)

Reports the status of the of the current download.

If a download was previously interrupted, it provides an opportunity to continue downloading.
Currently, this command applies only to downloading the Autodesk Medium Image Library.

No prompts are displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.