لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DONUTOD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DONUTOD (متغیر سیستم) در اتوکد

پیش فرض قطر بیرونی یک شیرینی را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1.0000

مقدار باید غیرزا باشد. اگر DONUTID از DONUTOD بزرگتر باشد ، دو مقدار با دستور بعدی تعویض می شوند.