لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DONUTID (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DONUTID (متغیر سیستم) در اتوکد

پیش فرض قطر داخلی یک پیراشکی را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0.5000