لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHWEDGELENGTH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHWEDGELENGTH (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیربخشها را برای طول گوه مش در امتداد محور X تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 4

این تنظیمات روی گوه های مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند ، تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.