لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHWEDGEBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHWEDGEBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد تقسیمات بین قسمت میانی محیط پیرامون مثلثی گوه مش را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 3

این تنظیمات روی گوه های مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند ، تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.