دستور DIVMESHTORUSSECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHTORUSSECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیربخشها را در نمایه تنظیم می کند که مسیر یک توروس مش را می رود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 8

این تنظیمات روی مش مشکی جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.