دستور DIVMESHTORUSPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHTORUSPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیربخشها را در مسیری که توسط پروفایل یک torus mesh جارو می کند ، تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 8

این تنظیمات روی مش مشکی جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.