لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHSPHEREHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHSPHEREHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد تقسیمات بین دو نقطه انتهایی محور کره مش را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 6

این تنظیم بر حوزه های جدید مش که با دستور MESH ایجاد می شوند ، تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.