لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHPYRBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHPYRBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد تقسیمات شعاعی بین مرکز پایه هرم مش و محیط آن را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 3

این تنظیم بر هرم های مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند ، تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.