لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHCYLHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHCYLHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیربخشها بین پایه و بالای استوانه مش را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 3

این تنظیمات روی سیلندرهای مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.