دستور DIVMESHCYLBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHCYLBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیر بخشهای شعاعی را از مرکز پایه سیلندر مش تا محیط آن تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 3

این تنظیمات روی سیلندرهای مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.