لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHCYLBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHCYLBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیر بخشهای شعاعی را از مرکز پایه سیلندر مش تا محیط آن تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 3

این تنظیمات روی سیلندرهای مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.