دستور DIVMESHCYLAXIS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHCYLAXIS (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیربخشهای اطراف محیط پایه سیلندر مش را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 8

این تنظیمات روی سیلندرهای مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.