لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHCONEHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHCONEHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد تقسیمات بین پایه و نقطه یا بالای مخروط مش را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 3

این تنظیم روی مخروطهای مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.