لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHBOXWIDTH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHBOXWIDTH (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیربخشها را برای عرض یک جعبه مش در امتداد محور Y تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 3

این تنظیمات روی جعبه های مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند ، تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.