لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIVMESHBOXHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIVMESHBOXHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد زیربخشها را برای ارتفاع یک جعبه مش در امتداد محور Z تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 3

این تنظیمات روی جعبه های مش جدید که با دستور MESH ایجاد می شوند ، تأثیر می گذارد.

این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options تنظیم شود.