لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DISTANCE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DISTANCE (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله محاسبه شده توسط فرمان DIST را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0.0000