لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DISPSILH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DISPSILH (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل لبه های شبح از اشیاء جامد سه بعدی با سبک بصری 2D Wireframe یا 3D Wireframe.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

خاموش لبه های شبح نمایش ندهید

1

بر. نمایش لبه های شبح

  • در محصولات مبتنی بر اتوکد که از مدل سازی 3D پشتیبانی می کنند: DISPSILH مش نمایش داده شده هنگام استفاده از دستور HIDE را به سبک بصری 2D wireframe سرکوب می کند.
  • در اتوکد LT: DISPSILH برای نمایش اشیاء جامد 3D اتوکد اعمال می شود. همچنین مش را که در هنگام استفاده از دستور HIDE با تنظیم SHADEMODE روی فریم 2D تنظیم شده است ، نمایش می دهد.

برای نمایش نتایج از دستور REGEN استفاده کنید.