دستور DISPSILH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DISPSILH (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل لبه های شبح از اشیاء جامد سه بعدی با سبک بصری 2D Wireframe یا 3D Wireframe.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

خاموش لبه های شبح نمایش ندهید

1

بر. نمایش لبه های شبح

  • در محصولات مبتنی بر اتوکد که از مدل سازی 3D پشتیبانی می کنند: DISPSILH مش نمایش داده شده هنگام استفاده از دستور HIDE را به سبک بصری 2D wireframe سرکوب می کند.
  • در اتوکد LT: DISPSILH برای نمایش اشیاء جامد 3D اتوکد اعمال می شود. همچنین مش را که در هنگام استفاده از دستور HIDE با تنظیم SHADEMODE روی فریم 2D تنظیم شده است ، نمایش می دهد.

برای نمایش نتایج از دستور REGEN استفاده کنید.