لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMUPT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMUPT (متغیر سیستم) در اتوکد

گزینه هایی را برای متن موقعیت یابی کاربر کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

مکان نما فقط مکان خط ابعاد را کنترل می کند

بر

مکان نما هم موقعیت متن و هم موقعیت خط را کنترل می کند