لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTZIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTZIN (متغیر سیستم) در اتوکد

سرکوب صفرها را در مقادیر تحمل کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0 (امپریالیستی) یا 8 (متریک)

مقادیر 0-3 فقط بر ابعاد پا و اینچ تأثیر می گذارد.

0

پا صفر و دقیقا صفر اینچ را سرکوب می کند

1

شامل فوت صفر و دقیقاً صفر اینچ است

2

شامل پا صفر و سرکوب اینچ صفر است

3

شامل صفر اینچ و سرکوب پا صفر است

4

صفرهای پیشرو را در ابعاد اعشاری سرکوب می کند (به عنوان مثال ، 0.5000 می شود .5000)

8

صفرهای دنباله دار را در ابعاد اعشاری سرکوب می کند (برای مثال ، 12.5000 12.5 می شود)

12

صفرهای مهم و پیشرو را سرکوب می کند (برای مثال ، 0.5000 می شود .5)