لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTXTRULER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTXTRULER (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش خط کش را هنگام ویرایش یک متن بعد کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: بر
خاموش یا 0 حاکم را پنهان می کند
روشن یا 1 خط کش را هنگام ویرایش متن بعد در مکان نشان می دهد و به شما امکان می دهد عرض متن بعد را تنظیم کنید