لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTXTDIRECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTXTDIRECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

جهت خواندن متن بعد را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

متن بعد را به سبک خواندن چپ به راست نمایش می دهد

1

متن ابعاد را به سبک خواندن راست به چپ نمایش می دهد