لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTXSTY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTXSTY (متغیر سیستم) در اتوکد

سبک متن بعد را مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: استاندارد