لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTVP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTVP (متغیر سیستم) در اتوکد

موقعیت عمودی متن بعد را در بالا یا زیر خط بعد کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

مقدار DIMTVP هنگام خاموش بودن DIMTAD استفاده می شود. مقدار افست عمودی متن ، متن تولید متن و ارتفاع DIMTVP است. تنظیم DIMTVP روی 1.0 برابر با روشن کردن DIMTAD است. خط بعد برای قرار دادن متن فقط در صورتی تقسیم می شود که مقدار مطلق DIMTVP کمتر از 0.7 باشد.