لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTOLJ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTOLJ (متغیر سیستم) در اتوکد

توجیه عمودی مقادیر تحمل را نسبت به متن بعد اسمی تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1 (امپریالیستی) یا 0 (متریک)

این متغیر سیستم هیچ تاثیری ندارد مگر اینکه DIMTOL روشن باشد. پیش فرض برای DIMTOL خاموش است.

0

پایین

1

وسط

2

بالا