لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTOL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTOL (متغیر سیستم) در اتوکد

تحمل متن متن را اضافه می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

تنظیم DIMTOL خاموش DIMLIM را خاموش می کند.