لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTOH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTOH (متغیر سیستم) در اتوکد

موقعیت متن بعد را خارج از خطوط فرمت کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: روشن (امپریالیستی) یا خاموش (متریک)

خاموش

متن را با خط بعد تراز می کند

بر

متن را به صورت افقی ترسیم می کند