لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTOFL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTOFL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که یک خط بعد بین خطوط فرمت کشیده شده است حتی وقتی متن در خارج قرار دارد.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش (امپریالیستی) یا روشن (متریک)

برای شعاع و ابعاد قطر ، وقتی متن ، سرهای فلش و رهبر در خارج قرار می گیرند ، یک خط بعد در داخل دایره یا قوس رسم می شود.

خاموش

خط های بعد را وقتی که تیرهای فلش در خارج از نقاط اندازه گیری شده قرار می گیرند ، خطوط ابعادی را ترسیم نمی کنند

بر

خطوط ابعادی را بین نقاط اندازه گیری شده ترسیم می کند حتی هنگامی که تیرهای پیکان در خارج از نقاط اندازه گیری قرار گرفته باشند