لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTM (متغیر سیستم) در اتوکد

با روشن بودن DIMTOL یا DIMLIM حداقل حد تحمل (یا پایین) متن متن را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

DIMTM مقادیر امضا شده را می پذیرد. اگر DIMTOL روشن باشد و DIMTP و DIMTM روی یک مقدار تنظیم شوند ، یک مقدار تحمل ترسیم می شود.

اگر مقادیر DIMTM و DIMTP متفاوت باشند ، تحمل بالایی بالاتر از پایین ترسیم می شود و در صورت مثبت یک علامت به علاوه به مقدار DIMTP اضافه می شود.

برای DIMTM ، این برنامه از منفی مقدار وارد شده استفاده می کند (اگر یک عدد مثبت را مشخص کنید و اگر یک عدد منفی را مشخص کنید ، یک علامت مثبت اضافه کنید).