دستور DIMTM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTM (متغیر سیستم) در اتوکد

با روشن بودن DIMTOL یا DIMLIM حداقل حد تحمل (یا پایین) متن متن را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

DIMTM مقادیر امضا شده را می پذیرد. اگر DIMTOL روشن باشد و DIMTP و DIMTM روی یک مقدار تنظیم شوند ، یک مقدار تحمل ترسیم می شود.

اگر مقادیر DIMTM و DIMTP متفاوت باشند ، تحمل بالایی بالاتر از پایین ترسیم می شود و در صورت مثبت یک علامت به علاوه به مقدار DIMTP اضافه می شود.

برای DIMTM ، این برنامه از منفی مقدار وارد شده استفاده می کند (اگر یک عدد مثبت را مشخص کنید و اگر یک عدد منفی را مشخص کنید ، یک علامت مثبت اضافه کنید).