لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTIH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTIH (متغیر سیستم) در اتوکد

موقعیت متن بعد را در داخل خطوط فرمت برای همه نوع ابعاد به جز Ordinate کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: روشن (امپریالیستی) یا خاموش (متریک)

خاموش

متن را با خط بعد تراز می کند

بر

متن را به صورت افقی ترسیم می کند