لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTFILL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTFILL (متغیر سیستم) در اتوکد

پیش زمینه متن ابعاد را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

پیش زمینه ای ندارد

1

رنگ پس زمینه نقاشی

2

پس زمینه مشخص شده توسط DIMTFILLCLR