دستور DIMTFAC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTFAC (متغیر سیستم) در اتوکد

یک عامل مقیاس برای ارتفاع متن کسریها و مقادیر تحمل نسبت به ارتفاع متن متن ، مطابق با DIMTXT تعیین می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000

به عنوان مثال ، اگر DIMTFAC روی 1.0 تنظیم شود ، ارتفاع متن کسریها و تحملها همان ارتفاع متن ابعاد است. اگر DIMTFAC روی 0.7500 تنظیم شود ، ارتفاع متن کسرها و تحمل ها سه چهارم اندازه متن ابعاد است.