دستور DIMTDEC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTDEC (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد مکانهای اعشاری را برای نمایش در مقادیر تحمل برای واحدهای اولیه در یک بعد تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 4 (امپریالیستی) یا 2 (متریک)

این متغیر سیستم هیچ تاثیری ندارد مگر اینکه DIMTOL روشن باشد. پیش فرض برای DIMTOL خاموش است.