لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTAD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTAD (متغیر سیستم) در اتوکد

موقعیت عمودی متن متن را در رابطه با خط بعد کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0 (امپریالیستی) یا 1 (متریک)

0

متن بعد را بین خطوط پسوند متمرکز می کند.

1

متن بعد را بالاتر از خط بعد قرار می دهد به استثنای زمانی که خط بعد افقی نباشد و متن درون خطوط پسوند به صورت افقی مجبور شود (DIMTIH = 1). فاصله از خط بعد تا پایه پایین ترین متن متن ، مقدار DIMGAP فعلی است.

2

متن بعد را در کنار خط بعد دورتر از نقاط تعریف قرار دهید.

3

متن ابعاد را مطابق با استانداردهای صنعتی ژاپن (JIS) قرار می دهد.

4 متن بعد را زیر خط بعد قرار می دهد.