لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع واحد (امپریال / استاندارد یا ISO-25 / متریک) را که توسط ابعاد در نقشه استفاده می شود ، نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: استاندارد (امپریالیستی) یا ISO-25 (متریک)

این متغیر سیستم دارای همان نام به عنوان دستور است. برای دستیابی به این متغیر سیستم از دستور SETVAR استفاده کنید. متغیر سیستم DIMSTYLE فقط خواندنی است. برای تغییر سبک بعد فعلی ، از دستور DIMSTYLE استفاده کنید.