لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMSOXD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSOXD (متغیر سیستم) در اتوکد

اگر فضای کافی در داخل خطوط فرمت در دسترس نباشد ، سرهای فلش را سرکوب می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

سرهای فلش سرکوب نمی شوند

بر

سرهای فلش سرکوب می شوند

اگر فضای کافی در داخل خطوط الحاقی در دسترس نباشد و DIMTIX روشن باشد ، تنظیم DIMSOXD را روی On فلش های فلش را سرکوب می کند. اگر DIMTIX خاموش باشد ، DIMSOXD هیچ تاثیری ندارد.